Peter Callas, Kinema No Yoru, 1986

Peter Callas, Kinema No Yoru, 1986