Mario Schifano, Umano non umano, 1972

Mario Schifano, Umano non umano, 1972